IT, telekom og media

IT, telekom og media er bransjer som preges av høy endringstakt. De teknologiske løsningene er i konstant utvikling, kundenes adferd og etterspørsel forandrer seg stadig, og endringstakten ser bare ut til å fortsette i høyt tempo.

Evnen til å drive innovasjon, nyskapning og å endre seg i takt med kundenes behov, kjennetegner selskapene som lykkes best. For å lykkes med dette trengs det gode ledere.

Utfordringer og muligheter

Bransjen kjennetegnes av store investeringskostnader eller høye personalkostnader. Dette kombinert med stor konkurranse gir lave marginer i store deler av bransjen.

Flere deler av bransjen sliter med at det er mangel på riktig kompetanse. Det er mange dyktige medarbeidere i bransjen, men det trengs likevel flere tusen nye IT-spesialister for å kunne møte fremtidens behov.

Vi ser også at både IT, telekom og media knyttes stadig tettere sammen, og at konsolideringer skjer på tvers av områdene. Tidligere tradisjonelle telekomleverandører leverer nå innholdstjenester, media leverer sitt innhold i større grad på digitale plattformer, og store IT-giganter har blitt medietilbydere.

Dette gjør at vi også ser et stort prispress og kamp om kundene. Evnen til å finne nye tjenestemodeller, forretningsmodeller, inntektskilder og utvidelse av egne forretningsområder er derfor viktig for å sikre selskapets videre vekst.

Bransjens marked er globalt, og er ikke nødvendigvis avhengig av landegrenser. Dette gir både utfordringer og muligheter. Norske selskaper gis store muligheter for internasjonal vekst, samtidig som de vil oppleve konkurranse fra utenlandske leverandører i Norge.

Krav til fremtidens ledere

Lederroller i IT, telekom og media er svært krevende. Der mange bransjer opplever raske endringer, opplever disse bransjene de samme endringene dobbelt så raskt. Dette stiller krav til endringsledelse, og ikke minst til endringsvilje og innovasjon.

Det å forstå egen forretning og hva slags verdi man skaper for kundene er viktig. Evnen til å forstå dette vil også gi muligheter for innovasjon og nytenkning. De lederne som klarer å tenke nytt og levere på kundenes endrede etterspørsel raskest, vil være de som lykkes.

Ikke minst er det viktig for ledere å forstå de internasjonale truslene og mulighetene som finnes.

I et åpent marked må man klare å bringe nok verdi til kundene i eget hjemmemarked, samtidig som man må se hvilke muligheter som finnes for internasjonal ekspansjon. Ledere som evner å gripe disse mulighetene på en fornuftig og kontrollert måte, kan skape store verdier for sine selskaper.

BackerSkeie har lang og bred erfaring med rekruttering av ledere til IT, telekom og media. Vi jobber blant annet med klienter innen:

  • IT-konsulentselskaper
  • Hardwareleverandører
  • Softwareleverandører
  • IT-drift
  • Telekommunikasjon
  • Innholds- og strømmetjenester
  • Media

BackerSkeie har erfarne konsulenter som selv har ledererfaring fra flere av disse områdene.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til IT, telekom og media har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise. BackerSkeie kan bransjen.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– I dag er bredbånd nesten like viktig som vann

Administrerende direktør Trine Strømsnes i Cisco Norge mener teknologi og digitalisering er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Derfor jobber Cisco målrettet for å sørge for at så mange som mulig kan være med inn i den digitale fremtiden.

Toppledelsen må være bevisst på sin rolle

I StrongPoint er det landssjefene som skal skinne. Toppledergruppens viktigste funksjon er å være et verdifullt støtteapparat, som kan koordinere, identifisere og levere på lokale lederes faktiske behov.

Slik blir du en effektiv leder for ansatte med hjemmekontor

Administrerende direktør i IBM Norge, Hans-Henrik Merckoll, tror det digitale kvantespranget det norske næringslivet har tatt i koronaperioden vil markere et varig skifte i hvordan både ledere og ansatte jobber.