Bærekraft og ESG

Bærekraft og ESG er en noe som påvirker alle selskaper og bransjer. For BackerSkeie er alle selskaper der bærekraft er selve målet med forretningsdriften regnet som bærekraft- og ESG-selskaper.

I mange selskaper er likevel bærekraft en viktig faktor for å oppfylle strategier, mål og visjoner. Felles for begge kategoriene er behovet for de beste lederne i markedet.

Typiske bærekraftselskaper er selskaper innenfor fornybar energi og selskaper som jobber med gjenbruk, gjenvinning og sirkulærøkonomi. Videre er produksjon og prosessindustri, samt logistikk og tungtransport viktige næringer som må drive storskala og hurtig omstilling.

Utfordringer og muligheter

For selskaper som satser innenfor bærekraft har mulighetene åpnet seg stort de senere årene. Stadig flere kunder etterspør produkter og tjenester som er produsert på en bærekraftig måte. Dette er en klar trend i både privat og bedriftsmarkedet hvor reelle bidrag til et bærekraftig samfunn måles i innkjøpssituasjoner.

Samtidig tar det tid å endre markedet da betalingsvilligheten ikke nødvendigvis samsvarer med uttalte ambisjoner. I kapitalmarkedet ser man en svært stor grad av investeringsvilje i bærekraftselskaper og i andre selskaper som setter bærekraft høyt på agendaen.

Dette gjør at kapital for mange ikke lenger er en knapphet, den største knappheten nå er kompetanse og menneskelige ressurser til å utvikle de store prosjektene og selskapene i en bærekraftig retning.

EU-taksonomien er på vei inn som et objektivt mål for finansielle investeringer. Det vil også stille større krav til alle virksomheter om faktisk å levere på operasjonelle mål.

Prising av utslipp vil antakelig også bli en ytre faktor som vil påvirke kostnadsbildet betydelig for mange virksomheter.

Mange bærekraftselskaper står overfor en kraftig vekst de kommende årene. Det å være et vekstselskap som skal vokse raskt fører med seg en rekke utfordringer. En av de største er kanskje å få på plass de rette lederne som kan støtte og drive selskapets videre vekst.

For vekstselskaper kan dette være utfordrende. Mindre selskaper som står foran en vekstfase, ønsker kanskje ofte å rekruttere ledere som har erfaring fra store virksomheter og tidligere vært med på kraftig vekst.

Men hvordan kan man få en dyktig leder fra et stort selskap til å skulle ta en lederrolle i et vesentlig mindre selskap? Det er her BackerSkeies ekspertise kommer inn.

Krav til fremtidens ledere innenfor bærekraft og ESG

Utfordringene og mulighetene innenfor bærekraft og ESG setter også krav til kompetanse og egenskaper for ledere. Selskaper som jobber med bærekraft kjennetegnes ofte av store visjoner og langsiktige horisonter.

En viktig egenskap for lederne vil da være å kunne bryte ned langsiktige visjoner til konkrete og operasjonelle strategier og mål, som hver enkelt i selskapet kan forholde seg til. Slike langsiktige visjoner kan også ofte være vanskelige å levere på. Det er derfor viktig at lederne klarer å synliggjøre retningen man er på vei, og hvordan man løpende leverer resultater som sikrer at man går i riktig retning.

Disse selskapene har videre behov for ledere som både kan forstå markedstrender og hvordan dette påvirker næringslivet generelt og sitt eget selskap spesielt. Denne kunnskapen må kombineres med en forståelse for kapitalmarkedene, og hvordan man aktivt kan arbeide for å sikre seg rett kapital til selskapets viktigste satsingsområder.

Noe av det viktigste er likevel å ha ledere som evner å bygge organisasjonen for fremtiden. Det å sikre en rett og fremtidsrettet organisering med de rette spesialistene og å få på plass en ledergruppe som kan drive selskapet godt inn i neste fase er svært viktig. Ledere må sørge for at organisering og rekruttering ikke bare hensyntar dagens behov, men også behovene selskapet har i årene fremover.

Vi ser også at bærekraft og ESG preges av et tett samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskning. Det å ha en forståelse for hvordan disse kreftene virker sammen og påvirker selskapet er viktig.

Offentlige myndigheter og politikk kan tilrettelegge eller skape hindringer av regulatorisk art, et eksempel på dette er den nye EU-taksonomien, som vil regulere hvilke krav som settes for å kunne kalle seg et bærekraftselskap og som igjen blir viktig for kapitalmarkedene.

Det kan også igangsettes store offentlige satsinger som også inkluderer subsidieringer eller offentlig-privat samarbeid som kan gi store muligheter for selskapene. Videre er mange bærekraftselskaper avhengige av ny forskning og ny teknologi. Samarbeid med forskermiljøer oppleves derfor av svært mange som en viktig del av selskapets utvikling.

Det å forstå hvordan forskning og politikk legger rammebetingelser og påvirker selskapet er derfor en naturlig kompetanse fremtidens ledere innenfor bærekraft og ESG bør ha.

Partnerskap mellom aktører i næringslivet med komplementær teknologi og kompetanse vil også være et sentralt tema fremover, og har allerede vist seg i flere sammenhenger. CEO og ledergruppen må derfor være langt mer eksternt orientert og kompetent på ulike juridiske former for konstellasjoner enn hva tilfelle har vært til nå.

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk kompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til selskaper med betydelig fokus på bærekraft og ESG har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Uttalelser

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Bærekraftstiltak kan ikke bare være luftige visjoner

ASKO har i løpet av det siste tiåret markert seg som en ledende aktør på klimatiltak og bærekraft i norsk næringsliv. Styreleder Torbjørn Johannson mener nøkkelen til utvikling er å sette konkrete og gjennomførbare mål, med tung forankring i toppledelsen og styret.

– Det finnes ingen ESG-næring

Professor Tor W. Andreassen understreker at samtlige bransjer er berørt av bærekraftspørsmål. – Uansett hvor du snur deg vil du møte på ESG-problematikk, og smarte ledere vil se på disse utfordringene som en mulighet for innovasjon, mener han.

– Bærekraft kan være en helt sentral del av strategien din og konkurransefortrinnet ditt

I en verden som sliter med grønnvasking, kan en god forståelse for hvordan man måler og skalerer reell bærekraft være nøkkelen til differensiering og konkurransekraft i ditt marked.