Styre- og
Ledelsesrådgivning

BackerSkeie tilbyr omfattende rådgivning for mer effektive ledergrupper og styrer, med sikte på å styrke selskapets strategiske og operasjonelle resultater gjennom rett kompetanse, strukturer, kultur og prosesser.

Evaluering av ledere og team

BackerSkeie arbeider ofte med CEOs eller styreleder for å analysere hvordan ledergruppen kan fungere mer effektivt.

Her er noen situasjoner hvor en evaluering av din ledergruppe kan gi stor verdi:

 • Strategiendringer
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Nyetableringer
 • Børsnoteringer
 • Omorganiseringer
 • Succession planning
 • Ny styreleder eller toppleder

I slike situasjoner setter BackerSkeie raskt sammen et kompetent team av rådgivere, og gjennomføre leder- og ledergruppeevaluering tilpasset klientens spesifikke behov.

Ledergruppeevaluering består typisk av følgende elementer:

Kravspesifikasjon

Fundamentet for vårt arbeid er en klar definisjon av nødvendig kompetanse og egenskaper som individer og team skal vurderes opp mot, og som er nødvendige for å realisere selskapets visjon, mål og strategi.

Evaluering

For hver leder gjennomfører vi en evaluering som en strukturert og faktabasert evalueringsprosess basert på fire steg:

 • Innhente informasjon om selskapets og hver enhets strategi, måloppnåelse, operasjonell evne og samhandling
 • Evaluere hver enkelt leders kompetanse ved hjelp av verktøy kombinert med inngående intervjuer med fokus på fakta, kompetanse og motivasjon
 • Evaluering av akademiske og profesjonelle resultater
 • Oppsummering og anbefalinger

Rapportering

Hver leders styrker og begrensninger hva gjelder kompetanse, motivasjon og egenskaper, ses opp mot nåværende og fremtidige rolle, samtidig som vi evaluerer hele lederteamet og ser på sammensetningen av erfaring og kompetanse som helhet. Dette er nødvendig for å kunne gi råd med hensyn til rollefordelingen i teamet og avdekke eventuelle kompetansegap.

Utvikling av potensial

I forbindelse med en total evaluering av ledergruppen kan det også være en anledning for den enkelte leder til å reflektere over egen utvikling og karriere. BackerSkeie kan gi den enkelte innspill til egenutvikling og videre karrierevei. Dette vil samtidig gi organisasjonen verdifull innsikt med tanke på fremtidig rekruttering, lederutvikling og succession planning.

Individ og team

Vår lederevaluering kan tilpasses hele team (Management Assessment) og den enkelte leder (Executive Assessment).

Les også om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med lederrekruttering her.

Evaluering av styrer

Effektivt styrearbeid blir stadig mer krevende i markeder preget av stadig med kompleksitet og dynamikk. Effektivt styrearbeid forutsetter rett kompetanse og sammensetning i kombinasjon med en god kultur og organisering. Endelig er styrets ansvar og oppgaver overfor ledelsen viktig å avklare.

Styrerekruttering og -evaluering er viktige suksessfaktorer for verdiskapningen i et selskap. BackerSkeie har lang erfaring med å finne de rette styrekandidatene og evaluere hvordan et styre fungerer.

Følgende spørsmål vil være viktige å adressere for et effektivt styre:

 • Hva er selskapets visjon, mål og strategi?
 • Er kompetansen og organiseringen av styret optimalt?
 • Er kulturen og prosessene i styret optimale?
 • Hva er ansvaret og oppgavene til styret overfor selskapet?
 • Hvordan er nivået på styret sammenliknet med konkurrentenes styrer?
 • Rekrutteres den beste styrelederen som er tilgjengelig i markedet?
 • Kan styret effektivt støtte internasjonal vekst, oppkjøp eller en børsnotering?

Les mer om BackerSkeie styrerekruttering her, og styreevaluering her.

Ta kontakt

Uttalelser

Ansvarlig rådgiver

Styrerekruttering

Totalt er ansvaret for det enkelte styre blitt mer omfattende og risikoen for virksomhetens omdømme og finansielle utvikling er blitt større.

Styreevaluering

Styrets rolle og oppgaver er i endring og ledende selskaper har i dag styrer som aktivt er involvert i utvikling av strategier og planer, samtidig som de fastsetter rammer for virksomheten og utøver kontroll.