Personvernerklæring

Personvernerklæringen er gjeldende fra mai 2018.

Vi i BackerSkeie bestreber kontinuerlig å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger. BackerSkeie er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern og ønsker å være åpne om vår behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver dine personvernrettigheter og vårt ansvar for å ivareta disse rettighetene.

1. Lovlig grunnlag for personvernbehandlingen
BackerSkeie behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke og på grunnlag av legitime interesser, med bakgrunn i at BackerSkeies behandling av personopplysninger kan gi muligheter for potensielle kandidater til å få nye og bedre jobbmuligheter.

2. Hvilke personopplysninger kan innsamles?
Kontaktinformasjon, herunder navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer.
Opplysninger om utdanning og arbeidserfaring, herunder stilling, arbeidssted, varigheten av arbeidsforholdet, betingelser og eventuelle anbefalinger.
Preferanser for fremtidig arbeid.

3. Hvordan innsamles personopplysninger?
Det er frivillig å avgi personopplysninger til BackerSkeie. Vi innhenter primært opplysninger fra deg direkte gjennom møte med våre representanter og ved annen elektronisk korrespondanse.

BackerSkeie kan også innhente opplysninger fra andre bedrifter som omhandler deg. Gjennom våre underleverandører kan vi innhente din CV og dine arbeidssøknader.

4. Formålet med behandlingen av personopplysningene
BackerSkeie behandler personopplysninger først og fremst for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre klienter, samt for å skape relasjoner til de beste kandidatene over tid.

For å utføre kredittkontroll og fakturering er det nødvendig at vi benytter relevant personinformasjon.

Vi i BackerSkeie ønsker å kontinuerlig forbedre våre tjenester. Gjennom kundeservice og annen kundebehandling benytter vi dine personopplysninger for å gjøre din kundeopplevelse tilfredsstillende.

Vi benytter også personopplysninger i markedsøyemed. Blant annet kan vi sende ut nyhetsbrev/lederinnsikt og invitasjoner til aktuelle seminarer til flere av våre klienter og kandidater.

For å forhindre sikkerhetsavvik og eventuelle misbruk av våre tjenester, benyttes personopplysninger, dette for å sikre korrekt identifisering av brukerne av våre tjenester. Gjennom å benytte personopplysninger sikrer vi at det er rette vedkommende som benytter seg av våre tjenester.

5. Våre underleverandører
Vi benytter Protekt IT, Microsoft, Visma Easycruit, Webcruiter, Assessio og Invenias.

Gjennom Visma Easycruit og Webcruiter innhenter vi søknader, CVer og kontaktinformasjon til konkrete oppdrag som brukere har lastet opp i deres systemer.

Microsoft og Protekt IT leverer våre IT-systemer og har gjennom dette tilgang på alle personopplysninger lagret i våre systemer. De behandler således personopplysninger lagret i vårt CRM-system, samt dokumenter lagret på BackerSkeies filområder.

Assessio er en tjeneste for personlighets- og evnetesting som behandler kontaktinformasjon, samt testresultater for våre kandidater som har gjennomført eventuelle personlighets- og/eller evnetester.

Invenias er vårt CRM-system, der behandles alle tidligere nevnte personopplysninger. For mer informasjon om Invenias og deres praktisering med hensyn til personopplysninger gå til; https://www.invenias.com/privacy-notice/.

I tillegg benytter vi tredjeparts cookies for ulike formål, herunder analyse, statistikk og markedsføring. For mer informasjon om vår bruk av cookies, gå videre til vår erklæring om cookies.

6. Dine rettigheter 
I tillegg til det som fremgår av øvrige punkter i denne erklæringen, har du rett til innsyn i personopplysningene og nærmere informasjon om behandlingen av personopplysningene. Det kan også kreves at mangelfulle eller uriktige opplysninger blir rettet.

Du har rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger
på ethvert tidspunkt. For personopplysninger som behandles på grunnlag av legitime interesser kan du motsette deg behandlingen. Dette gjøres ved skriftlig henvendelse til BackerSkeie. Henvendelser vedrørende legitime interesser må angi bakgrunnen for henvendelsen.

Personopplysningene slettes når formålet med lagringen ikke lenger er til stede, herunder om personopplysningene har forblitt ubenyttet i over fem år. Lagring kan også være nødvendig for en lengre periode som følge av annen lov eller offentlig pålegg.

7. Sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger
BackerSkeie vil utføre alle nødvendige tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, deling eller annen avvikende behandling av dine personopplysninger. BackerSkeie benytter kryptering og har i tillegg strenge sikkerhetsrutiner med hensyn til datasikkerhet, for å forhindre uautorisert tilgang, deling eler annen avvikende behandling av dine personopplysninger.

Kun et begrenset antall ansatte i BackerSkeie og våre underleverandører har tilgang til dine personopplysninger.

8. Endringer
I den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve endringer i tjenestene eller nye tekniske eller juridiske krav, vil BackerSkeie ved envher tid kunne endre denne personvernerklæringen.

Endringer vil bli publisert på hjemmesiden til BackerSkeie under ”Personvernerklæring”. Ved endringer av større og betydningsfull karakter vil brukerne informeres særskilt. Dersom formålet med behandlingen endres vil nytt samtykke måtte innhentes.

9. Henvendelser
Dersom du har spørsmål om eller er misfornøyd med BackerSkeies behandling av personopplysninger eller ønsker å påberope deg en eller flere rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning, kan forespørsel eller klage rettes til BackerSkeies kundeservice. Klage kan også fremsettes til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

+47 23 00 31 40
mail@backerskeie.