Funksjoner

Våre konsulenter har spisskompetanse på rekruttering til ulike selskapsfunksjoner på ledernivå.

BackerSkeie har over 15 års erfaring med rekruttering av ledere og styremedlemmer til norske virksomheter. I tillegg til dyp sektorkompetanse, innehar våre konsulenter spisskompetanse på rekruttering til ulike selskapsfunksjoner på ledernivå.

Les gjerne mer om funksjonene BackerSkeie jobber med.

Styre og toppleder

Styret og topplederen har det fulle overordnede ansvaret for selskapets strategi, utvikling og drift. For å få et styre til å fungere etter hensikten er det helt nødvendig å ha et styre med kompletterende kompetanse.

Økonomidirektør

En kompetent og profesjonell økonomidirektør og økonomifunksjon leverer betydelig verdiskaping til sin virksomhet. Evnen til å regne gjennom konsekvensene av strategiske beslutninger er en kritisk kapasitet, enten det gjelder kapitalisering, investeringer eller drift.

IT- og digitaliserings-
direktør

Viktigheten av IT og mulighetene innenfor digitalisering har økt de siste årene, og vil fortsette å øke fremover. IT- og digitaliseringsdirektører står derfor overfor er tilnærmet uendelig mulighetsbilde og må evne å se de beste mulighetene for sitt selskap.

HR-direktør

Det er menneskene som skaper resultatene. En HR-funksjon som sikrer at selskapet har de beste lederne og medarbeiderne, og får frem det beste i hver enkelt, er derfor svært viktig.

Bærekraftsdirektør

Bærekraft og ESG er noe som påvirker alle selskaper og bransjer. Mange selskaper ønsker å ha en egen bærekraftsdirektør som har et særlig ansvar for dette i selskapet.

Salgsdirektør

Salg dreier seg om å sette seg inn i kundens behov og løse disse behovene ved hjelp av produkter og/eller tjenester. I så måte er salgsfunksjoner i dag like mye forretningspartnere som driver kompetansebasert salg, heller enn rene produktselgere.

PR- og kommunikasjons-
direktør

PR- og kommunikasjonsdirektører kan i dag ofte ha en bred rolle. Det innebefatter gjerne ansvar for intern kommunikasjon, myndighetskontakt, påvirkningsarbeid, ekstern kommunikasjon mot media og offentlighet, og merkevarebygging.

Juridisk og regulatorisk direktør

En viktig forutsetning for alle selskaper er lovlig drift. Dette er også noe alle selskaper, selv i strengt regulerte bransjer, klarer. Samtidig preges ethvert lovverk og enhver regulering av gråsoner. Juridiske og regulatoriske direktører jobber risikobasert med denne gråsonen.

Drift- og logistikkdirektør

For drifts- og logistikkdirektører har ny teknologi medført store endringer i hverdagen de senere årene. Bedrifter som driver med produksjon, logistikk, distribusjon, varehandel osv. er særlig avhengig av de beste drifts- og logistikkledere for å skape gode resultater.