Energi

Norge har stor produksjon av vannkraft, et enormt potensial for utbygging av vindkraft og er en betydelig produsent av olje og gass. Energisektoren er Norges største næring i produksjonsverdi og står for rundt halvparten av norsk vareeksport.

Næringen har store muligheter for videre vekst, som følge av økt energibehov i verden, og gjennom de nye teknologiske mulighetene som finnes. Samtidig er miljø og klima næringens klart største utfordring.

Selskapene som best klarer å finne balansen i å ivareta miljø og klima på den ene siden, og på den andre siden sikre økt tilgang til energi, vil være fremtidens vinnere i energisektoren. For å klare dette trenger næringen dyktige ledere.

Store utfordringer og muligheter

Miljø- og klimautfordringen og «det grønne skiftet» er den klart største utfordringen for næringen. Dette helt uavhengig av om vi snakker om fotavtrykket til monstermaster, vindmøller, bygging av demninger, tørrlegging av fosser, og ikke minst den direkte og indirekte frigjøringen av CO2 og andre klimagasser gjennom olje- og gassutvinningen på norsk kontinentalsokkel.

Mulighetene ligger i det økende behovet for energi, og i å finne teknologiske løsninger som øker energieffektiviteten og reduserer miljø- og klimabelastningen.

Olje- og gassnæringen og petroleumspolitikken har et stort potensial for utvikling av mer effektive produksjonsmetoder, elektrifisering av sokkelen, rensing av oljeproduktene og karbonfangst og lagring i sjøbunnen.

Mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel kan gi et nytt stort vekstområde for Norge, i en verden hvor metaller til batteri- og teknologiproduksjon er en knapphetsfaktor.

Den geologiske forståelsen av havbunnen og teknologien vi har utviklet i oljenæringen vil kunne danne grunnlaget for fremtidig gruvedrift til havs.

Nye fornybare energikilder, som vindkraft, møter sterk motstand både på land og til havs. Samtidig er det behov for «titusenvis» av vindmøller dersom Norge for eksempel skal halvere eget forbruk av olje og gass.

Utviklingen av nye løsninger for fornybar energi, som både ivaretar miljøet og energibehovet, vil ha et enormt markedspotensial.

Tradisjonell norsk vannkraftbransje digitaliseres, og «energi 4.0»-løsninger endrer måten energi distribueres og konsumeres. Nettselskaper har blitt fiberselskaper og oljeselskaper blir fornybarselskaper.

Bransjeglidning på tvers av energimiksen og teknologier vil fortsette. Selskaper som evner å ligge i forkant av denne utviklingen vil kunne oppnå betydelige konkurransefortrinn.

Hydrogenøkonomien er et annet område hvor markedspotensialet er enormt. Konvertering av naturgass til hydrogen og produksjon av hydrogen fra fornybar energi har potensialet til å bli fremtidens energibærer.

Selskaper som lykkes i å øke energieffektiviteten i produksjon, lagring og forbruk av hydrogen vil ha enorme markedsmuligheter.

Energisektoren er i en rivende teknologisk utvikling, og den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom vannkraft og oljeproduksjon setter Norge og norske selskaper i en unik posisjon for å utvikle fremtidige løsninger innen energiproduksjon, -lagring og -anvendelse.

Krav til fremtidens ledere i energisektoren

Når vi rekrutterer ledere til energisektoren, leter vi etter personer som både har de faglige kompetansene som er nødvendig for den aktuelle stillingen, og som i tillegg forstår det overordnede bildet av energisektoren.

Vi leter etter kandidater som forstår utviklingen i tilgang og bruk av energiprodukter, som forstår samspillet mellom fossil og fornybar energi, som forstår betydningen av energibærere som hydrogen, som er opptatt av miljø og bærekraft, og som forstår viktigheten av stabil tilgang på energi for sosial og økonomisk utvikling, ikke bare i Norge, men i hele verden.

Ledere i energisektoren må håndtere internasjonale relasjoner som følge av et globalisert energimarked. I tillegg klarer de beste lederne i sektoren å drive frem endringer og finne endringsviljen i egne organisasjoner.

BackerSkeie har lang og bred erfaring med rekruttering av ledere til energisektoren. Vi jobber blant annet med klienter innen:

  • Fornybar energi: vann-, vind- og solkraft
  • Nettselskaper og kraftforsyning
  • Olje og gass
  • Oljeservice
  • Utstyrs- og entreprenørselskaper

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til energisektoren har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise. BackerSkeie kan bransjen.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Styret må bygge en organisasjon som takler overgangen fra startfase til milliardbutikk

Unge og ambisiøse selskaper med ESG og bærekraft som kjerneverdier drives gjerne fremover av optimistiske og fremoverlente ledere. Dermed blir styrets rolle å balansere ut disse kreftene, og å fastsette en realistisk strategi.

Nel Hydrogen rigger seg for suksess i en ny og mer bærekraftig verden

Tross rask vekst og stor suksess er Nel Hydrogen klare på at den største oppgaven ligger foran dem. Hydrogenselskapet har globale ambisjoner, og bygger nå en ledelse med stor kompetansebredde for å takle fremtidens utfordringer.