Bank, finans og forsikring

Finansbransjen er en sektor i rask og fundamental endring. Både de etablerte aktørene og nye fintech-selskaper bidrar til stor innovasjonstakt og «disrupsjon» av de tradisjonelle verdikjedene og produkter.

Ikke minst pågår det en kamp om å eie kundeflaten både i privat og bedriftsmarkedet som følge av regulatoriske endringer. Samtidig økes kravene til risikostyring, kontroll og soliditet. Stor kundeflate kombinert med et stort samfunnsansvar skaper både muligheter og utfordringer for sektoren.

Selskapene som lykkes kjennetegnes av evne til rask omstilling, enten det skyldes teknologiske muligheter, endret kundeadferd eller nye reguleringer. For å lykkes med dette trengs det gode ledere.

Utfordringer og muligheter

Bank, finans og forsikring har en rekke fellestrekk som danner grunnlag for både muligheter og utfordringer.

Både bank- og forsikringsbransjen kjennetegnes av en stor mengde kunder, både privatkunder og bedriftskunder. Det er krevende å være relevante i et marked med svært stor konkurranse. Denne konkurransen skaper et prispress som gjør at enkelte tjenester ikke nødvendigvis har positiv margin.

For å skaffe nye kunder og beholde eksisterende, er derfor gode kundereiser og god service nødvendig.

Bruk av teknologi i sektoren er ikke bare viktig ut mot kunder, men også for forbedring og effektivisering av interne arbeidsprosesser. Mobil- og nettbanktjenester, selvbetjening og automatiserte løsninger og algoritmer for risikoberegninger er eksempler på teknologi som allerede er implementert bredt i sektorene. Innføring av nye kjernesystemer har gitt konkurransefordeler for de få som har lykkes.

Evnen til å hele tiden tilby smarte teknologiske løsninger for kundene, kombinert med høy kvalitet og evne til å vurdere store mengder data, samt kostnadseffektivitet vil kjennetegne sektorenes vinnere fremover.

I en digital verden der kundenes midler og avtaler er digitalt tilgjengelige, er selskapene også sårbare for datainnbrudd. Det stilles derfor svært høye krav til cybersikkerhet.

For både bank, finans og forsikring er strenge reguleringer en del av hverdagen. Sektorene kjennetegnes også i stor grad av grenseoverskridende aktiviteter. Dette gjør at selskapene ofte må forholde seg til både nasjonal og internasjonal lovgivning.

Reguleringene blir stadig gjenstand for endringer, samtidig som overholdelse av de gjeldende reguleringer er helt nødvendig. I tillegg stiller også kunder og samfunnet for øvrig høye krav til etikk i bransjen.

Krav til fremtidens ledere

Fremtidens ledere innen bank, finans og forsikring må ha en bred kompetanse. De må ha en grunnleggende fagkompetanse og regulatorisk forståelse. I tillegg er det viktig med solid forståelse av teknologi, digitalisering og automatisering. Hvilke muligheter bringer det, og hvilke utfordringer gir det?

Dyktige ledere innen bank, finans og forsikring må også ha evnen til raskt å oppfatte og reagere på endringer i kundeadferd, forstå komplekse verdikjeder og kunne bygge robuste prosesser basert på grundige analyser.

Evnen til å kunne drive aktiv endringsledelse i organisasjonen for hele tiden å tilpasse seg endringer i kundeadferd, teknologi og regulatoriske forhold vil kjennetegne de beste lederne i bransjene de kommende årene.

Vi ser også en stor kamp om de gode hodene i bransjen. Særlig innenfor corporate finance og investment banking er verdiskapningen per medarbeider svært høy. Forskjellen mellom den beste og nest beste kan derfor være stor, og viktigheten av å rekruttere riktig, desto større.

BackerSkeie har lang og bred erfaring med rekruttering av ledere til bank, finans og forsikring. Vi jobber blant annet med klienter innen:

  • Retail banking
  • Investment banking
  • Corporate finance
  • Øvrig finansiell rådgivning
  • Kapital- og fondsforvaltning
  • Pensjon
  • Livsforsikring
  • Skadeforsikring
  • Forsikringsmegling
  • Fintech

BackerSkeie har erfarne konsulenter som selv har ledererfaring fra flere av disse områdene. Vi har også god forståelse for verdikjedene og de ulike aktørenes økosystem, herunder finansinstitusjoners samarbeid med strategirådgivere, advokater etc.

Les mer om BackerSkeies ekspertise innen ulike sektorer og funksjoner.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til bank, finans og forsikring har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise. BackerSkeie kan bransjen.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ansvarlig rådgiver