Helse

Som følger av bedre helse i store deler av verden, Norge inkludert, opplever vi en verden med stadig flere mennesker og en økende levealder. Dette, kombinert med en stor velstandsvekst, har gitt et stort og økende marked for helsetjenester, både i offentlig og privat sektor.

Hovedformålet med helsesektoren er å sørge for at folk lever bedre og lengre. De selskapene som klarer å tilby tjenester og produkter som kan sikre bedre livskvalitet og økt levealder vil kunne lykkes godt i fremtiden. For å lykkes med dette trengs det gode ledere.

Utfordringer og muligheter

Helsesektoren i Norge forventes å få en kraftig vekst fremover. Mange av de som fremover vil ha behov for helse- og omsorgstjenester er også villige til å investere penger i egne tjenester.

Vi har derfor allerede sett en vekst i private helse- og omsorgstjenester i Norge. Det å tilby tjenester som gir økt livskvalitet og livslengde, vil også være tjenester sektoren vil oppleve betalingsvilje for.

Også i helsesektoren er digitalisering veldig aktuelt. Ikke bare for produksjon og distribusjon av medikamenter, men for hele sektoren vil teknologiske fremskritt gi nye muligheter i årene som kommer.

Vi ser en stor satsing på helse- og velferdsteknologi, og helse- og omsorgstilbydere kan i større grad ta i bruk teknologi for å forenkle arbeidsprosesser og medarbeidernes hverdag. Dette gir større kostnadseffektivitet og mulighet for å gi mer helse for de samme pengene. Vi ser en rekke selskaper som nå spesialiserer seg på å levere teknologiske løsninger innenfor helsesektoren.

Økt bruk av teknologi gir også økt risiko for data på avveie. Helsesektoren er underlagt strenge reguleringer både rundt pasientbehandling, medikamentbruk, -testing og -utvikling, og behandling av helseopplysninger. Trygg behandling av dette, og overholdelse av offentlige reguleringer, er derfor viktig for hele bransjen.

En av de største utfordringene for helsesektoren er at den i stor grad har mennesker som knapp ressurs. Det er ventet at denne knappheten vil øke kraftig i tiden fremover. Selskapenes evne til å finne nye ikke-menneskelige ressurser og å utnytte de menneskelige ressursene bedre blir derfor viktig fremover.

Krav til fremtidens ledere

Helsesektoren bygger på noe helt annet enn mange andre bransjer. Helsesektorens formål er å gi helsefremmende tjenester, enten det er snakk om økt livslengde eller livskvalitet.

En grunnleggende forutsetning for å være leder i helsesektoren er at man deler dette ønsket og at man identifiserer seg med dette samfunnsansvaret. Det handler om å forstå hva helse er, hva etikk er og hvordan dette skal prioriteres opp mot økonomiske resultater. Evnen til å balansere dette er helt grunnleggende som leder i helsesektoren.

Det er også viktig at man som leder i helsesektoren legger til rette for innovasjon og nyskapning. Det vil fremover oppstå en knapphet i menneskelige ressurser, og evnen til å utnytte disse ressursene best mulig, vil kunne være avgjørende for å lykkes.

BackerSkeie har lang og bred erfaring med rekruttering av ledere til helsesektoren. Vi jobber blant annet med klienter innen:

  • Sykehus og andre behandlingsinstitusjoner
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Hjemmetjenester
  • Helse- og velferdsteknologi
  • Medisinsk og farmasøytisk produksjon
  • Medisinsk utstyr
  • Apotek

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med lederrekruttering her.

Hvorfor velge BackerSkeie for din lederrekruttering?

Spesifikk bransjekompetanse: Gjennom rekruttering av en rekke ledere til helsesektoren har våre erfarne konsulenter opparbeidet betydelig ekspertise. BackerSkeie kan bransjen.

Plasseringsevne og nettverk: Vi har lang erfaring med å få de riktige kandidatene interessert på relevante vilkår. Vi har en sterk merkevare i markedet og et bredt nettverk av kandidater og informanter vi bringer inn i hvert oppdrag.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har over 15 års erfaring i markedet, og har gjennom det opparbeidet seg en robust og innovativ metodikk for rekruttering av ledere til klienter med høye krav. For å levere de beste kandidatene har vi en grundig prosess og benytter oss av kvalitetssikrede verktøy. BackerSkeie kan rekrutteringsfaget.

Ta kontakt

Ansvarlig rådgiver