Topplederwebinar «Krisetid er endringstid»

9. juni 2020Skrevet av: BackerSkeie

Nylig avholdt BackerSkeie sitt tredje topplederwebinar i serien «Ledelse under Covid 19-krisen», hvor Monica Ødegaard, Managing Partner i PA Consulting, var invitert for å gi oss et bilde på hvordan krisetid også kan være en god tid for endring.

–  De som klarer å løfte blikket, klarer å omstille seg og blir med på oppgangen igjen, er de som vil komme ut av denne krevende situasjonen på den mest fornuftige måten, sa Ødegaard.

Hun innledet foredraget med å sitere spådommen fra sentralbanksjef Øystein Olsen om at tiden vi nå er inne i viser den kraftigste økonomiske nedgangen siden 2. verdenskrig. For Norges del skyldes jo dette ikke bare Covid-19, men også det sterke fallet i oljepris sammen med en betydelig kronesvekkelse.

– Vi befinner oss i en stor krise og den ser ut til å bli langvarig, med betydelige vansker for individer og bedrifter i form av arbeidsledighet og konkurser, sa Ødegaard videre.

Nye muligheter

Ifølge Ødegaard har vi gått fra en negativ tenkning i starten, til nå å ha et mer mulighetsorientert perspektiv.

– Vi begynner nå å bevege oss mot en ny normal, hvor noen bransjer kommer dårlig ut av det, mens andre mer heldig. Og man må tenke nytt. Et eksempel på en omstilling vi alle tok kjapt er videokonferansene, som for bare noen måneder siden var helt utenkelige i det omfanget har i dag, fortalte Ødegaard.

– Vi må re-tenke hvordan man leverer produkter og tjenester og hvordan man treffer kunder, er hennes råd.

Videre mente hun at felles for alle kriser er at de skaper ubalanse i et ellers relativt balansert system, men understreket at vi mennesker er svært tilpasningsdyktige.

– Vi har blitt veldig kreative, og det norsk næringsliv trenger nå, er god omstillingsevne. Vi kommer ikke tilbake til det gamle igjen, mente hun.

Krisenes tre faser

Ødegaard sa videre at vi kan dele kriser opp i tre hovedfaser: én akutt, én hvor situasjonen stabiliseres, og en siste som hun kalte den nye normalen.

– Den akutte fasen er en relativt kaotisk fase hvor det handler om å reagere, få en situasjonsforståelse og prøve å sikre bedriften og ansatte best mulig. Likevel vil det som skjer i denne fasen ha større sannsynlighet for å falle tilbake til det gamle over tid, var Ødegaards antagelse.

– I fase to handler det mer om å agere på det som faktisk skjer. Man ser at situasjonen stabiliseres og man har fått en bedre situasjonsforståelse. Det er denne fasen vi er inne i nå, mente hun.

– Her ser vi likevel fortsatt høy arbeidsledighet og svakere kjøpekraft, og vi vil også få konkurser blant små og mellomstore bedrifter. I tillegg ser vi lavere investeringer og likviditetsutfordringer i mange verdikjeder. Ringvirkningene kommer til syne og usikkerheten er stor, sa hun videre.

Den tredje og siste fasen kaller Ødegaard den nye normalen. Her har nye tiltak, nye markeder og nye «sannheter» etablert seg. Arbeidsledigheten minker, og kjøpekraft og investeringer øker. De svakeste selskapene har kanskje ikke overlevd, og de sterkeste har kanskje til og med økt sin posisjon.

– De som kommer seg ut på andre siden som vinnere, vil være de som allerede nå tenker på hvordan de skal ta dette handlingsrommet inn imot denne nye normalen. En krise er også en mulighet, og man må bli proaktiv og sette seg i førerstolen og prøve å forutse hva som skjer.

– Selskaper som har kunden i sentrum, evner å gjennomføre hurtige tilpasninger, og har organisert seg rundt verdiskapning og rasjonell drift, er de som vil stå best rustet

Hva skal man gjøre?

Hvilke områder skal man da jobbe med og hva skal man gjøre? Her hadde Ødegaard et klart svar:

– Selskaper som har kunden i sentrum, evner å gjennomføre hurtige tilpasninger, og har organisert seg rundt verdiskapning og rasjonell drift, er de som vil stå best rustet.

Ifølge Ødegaard er det tre hovedområder som er spesielt viktige: Det første er kunder og markeder, selve nedslagsfeltet.

– Man må kontinuerlige re-definere og tilpasse seg markedet gjennom å forstå, samhandle og lære av kunden. I tillegg må man nå kunder, også nye, på en annen måte enn før.

Det andre området Ødegaard mener det burde fokuseres på, er strategi og innovasjon. For hvordan skal du tilpasse retning og innovasjonstakt for å nå kundene? Ødegaard forklarte her at siden endringstakten er økende, bør fremtidens organisasjoner håndtere dette gjennom innovasjon og kontinuerlig justering av verdiforslag.

– Morgendagens vinnere har en organisasjon som kan håndtere slike endringer, og de har også systematisert sine innovasjonsprosesser og får nye produkter til markedet hurtig. I tillegg har de en organisasjon som støtter slike prosesser og en gjennomtenkt porteføljestyring og pipeline for sine produkter og tjenester, utdypet hun.

Det tredje, og siste området for best å komme ut av denne krisen, var det Ødegaard kalte effektive operasjoner. Hvilke faktorer blir de viktigste for å operasjonalisere strategien på en effektiv måte? spurte hun.

– Når kunder og markeder endres, og innovasjon og strategi må tilpasses, må dette også støttes av en effektiv driftsmodell.

Den nye normalen

Hvem er det som står igjen som vinnere når vi en gang inntar den nye normalen?  Jo, ifølge Ødegaard vil dette være de som klarer å systematisere løpende tilpasninger, analyser og verdiforslag til sine kunder. Og det vil også være de som bygger organisasjonens strategi rundt smidige prinsipper og sikrer god innovasjonskompetanse. I tillegg vil det være dem som setter bærekraft som grunnpilar i sin utvikling. Og ikke minst de som har en robust og motstandsdyktig drift og en organisering som er fokusert rundt verdiskapende aktiviteter. Og til slutt vil det være de som sikrer en digital grunnmur som er fleksibel og skalerbar, og som jobber kontinuerlig med å definere kompetansebehovet.

– De som tenker at de skal tilbake til normalen, altså før Covid-19, vil ikke være morgendagens vinnere. Men de som bruker krisen til utvikling og læring, vil komme ut som nettopp dette, avsluttet Ødegaard.

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.