Kriser krever handlingsvilje fra styret

20. april 2020Skrevet av: BackerSkeie

Tett dialog med ledelsen, forening av ulike interesser og maksimal utnyttelse av virksomhetens ressurser er noen av nøkkelelementene for å håndtere en krise som rokker ved selve fundamentet i samfunnet og næringslivet.

Men først og fremst er det styrets ansvar å ta de nødvendige og optimale beslutningene til selskapets beste. Det stiller også krav til rett kompetanse i styret.

I en krisesituasjon, som i en normal situasjon, er styrets ansvar å sikre virksomhetens vekst og utvikling – på både kort og lang sikt. Dette innebærer å legge strategier, kartlegge risiko og følge opp administrasjon og ledelse. Det forventes med andre ord at styret utøver sin rolle på en tilnærmet lik måte som tidligere, til tross for et sviktende beslutningsgrunnlag og større usikkerhet.

– Spesielt viktig når det gjelder styrets funksjon i en krisesituasjon er deres evne og vilje til handling, det å ta krevende beslutninger, gjerne under stor grad av usikkerhet, påpeker partner i BackerSkeie, Jon Erling Tenvik.

– Dette ser vi nå gir en etterspørsel etter ny kompetanse inn i mange styrer. Flere selskaper ser nå behovet for å styrke styrets kompetanse innenfor områder som innovasjon, kriseledelse og endringsledelse. Dette vil være viktige områder for flere styrer å adressere i kommende periode, sier partner i BackerSkeie, Jon Erling Tenvik.

– I tillegg oppstår det et særlig behov for tett dialog, både innad i styret og mellom styret og ledelsen. I velfungerende systemer erfarer vi ofte at det er hyppig og nærmest løpende daglig kontakt mellom administrerende direktør og styrets leder.

Årets budsjett er på mange måter annullert

Når en krise rammer norske virksomheter og norsk økonomi så fundamentalt som den pågående koronapandemien, kreves det tiltak og beslutninger som går utover de fullmaktene som normalt ligger i de forskjellige nivåene i organisasjonen.

– Det som skjer nå vil få konsekvenser langt utover administrasjonens budsjett og mandat. Årets budsjett er på mange måter annullert av en ytre faktor det nærmest er umulig å planlegge for eller ta høyde for, og dette må både ansatte, ledere og aksjonærer være innforstått med. Derfor må styret komme på banen, vise vei og ta de helt nødvendige beslutningene situasjonen krever, mener partner Rolf Kåre Nilsen.

– De styrene som har taklet dette på en god måte har greid å forene ulike interesser, hensyn og behov på en klok måte. De samler alle involverte i virksomheten mot en felles, ytre trussel, snakker samme språk og utnytter alle tilgjengelige ressurser. Da ser vi også at det er større lojalitet og tillit til beslutningene som tas.

Klokt å involvere ansattes representanter

For å utnytte styrets ressurser maksimalt kan det være klokt å invitere ansattes representanter til å delta aktivt i diskusjonen i en krisesituasjon.

– De ansattes representanter har vist seg å være veldig verdifulle når det røyner på. Et tett og godt samarbeid mellom samtlige styremedlemmer er avgjørende for å fatte de rette beslutningene, sier Tenvik.

– Nå er tiden virkelig inne for at disse styremedlemmene hevder sine synspunkter og bidrar med vesentlige tanker, argumenter og innspill for å sikre felles interesser i en krise som rokker ved selve fundamentet i virksomheten, sier Nilsen.

– Legitimiteten av de tøffe valgene som gjøres, og da særlig i forbindelse med vanskelige temaer som permitteringer og oppsigelser, kan styrkes vesentlig dersom de ansattes representanter promoterer og støtter de beslutningene styret tar.

Vil være en vekker for mange

Selv om dagens aktuelle krise ikke kunne vært forhindret av styrebeslutninger tror de to partnerne i BackerSkeie at koronautbruddet vil fungere som en ytterligere påminnelse på styrets ansvar for å forberede organisasjonen også for uforutsette hendelser.

– Denne krisen viser behovet for å forstå risikoelementene knyttet til markedet, rammebetingelser og driften. Enkelte har kanskje hatt et litt avslappet forhold til dette, og jeg tror situasjonen rundt oss nå vil være en vekker for mange virksomheter. Mange har nok blitt gjort smertelig oppmerksomme på viktigheten av gode risikoanalyser, beredskapsplaner, prosedyrer og rutiner i kjølvannet av koronakrisen, sier Nilsen.

– Det kan allerede nå være lurt å ta en evaluering av styrets kompetanse, og ikke minst behovene som kommer fremover. Styret må nå være godt sammensatt og forberedt for tiden vi nå går inn i, og BackerSkeie har bred erfaring med å gjøre slike evalueringer påpeker Nilsen.

– Alle styremedlemmer har et ansvar for å sikre at bedriften enten utarbeider en god beredskapsplan, eller i det minste reviderer planen de allerede har. Enhver bedrift av en viss størrelse skal ha en beredskapsplan, og denne krisen har vist oss at det vil være en ren forsømmelse å ikke få dette på plass, legger Tenvik til avslutningsvis.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.