Fra reaktiv leverandør til proaktiv toppleder – slik har CIO-rollen endret seg

12. august 2020Skrevet av: BackerSkeie

Det moderne næringslivet styres i stor grad av den teknologiske utviklingen. Hvert teknologiske sprang bringer med seg nye muligheter for de som evner å snu seg raskt om, og nye utfordringer for de som sliter med å følge utviklingen. Derfor vil CIO-rollen få en stadig mer sentral funksjon i toppledelsen.

– I dagens marked er teknologi nøkkelen til å få et konkurransefortrinn. For å kunne utnytte denne teknologien, og benytte deg av markedsendrede muligheter er du avhengig av den rette kompetansen i sentrale funksjoner i organisasjonen, sier Trygve Langholm, partner og ansvarlig for rekruttering til ledende IT-stillinger i BackerSkeie

Én slik funksjon er Chief Information Officer (CIO) – en rolle som har endret seg betraktelig de seneste årene, og som blir viktigere og viktigere for selskaper på tvers av bransjer.

– Teknologi blir viktigere og viktigere for å tilpasse seg de hurtige endringene i markedet. Og her kan det å ha en dyktig CIO gjøre en stor forskjell, påpeker Knut Ole Tande, Managing Partner i BackerSkeie.

Langholm og Tande har lang erfaring fra hver sin akse på teknologisiden. De har fulgt trendene og utviklingen i markedet på nært hold i en lang periode, og har bistått foretak med en rekke vellykkede IT-direktørrekrutteringer.

En rolle i endring

De seneste årene har vi sett flere tydelige endringer i den tradisjonelle rollen som IT-leder. CIO-er blir løftet høyere opp i selskapsstrukturen, og gjerne opp i toppledelsen, og tar en langt mer proaktiv rolle i virksomheten.

Den nye CIO-en jobber tett opp mot forretningen, og er mer involvert i prosesser knyttet til selskapets helhetlige strategi, arbeid med å finne gode løsninger på forretningsmessige utfordringer og forhandlinger for å få på plass gode avtaler.

Her er fem sentrale områder for CIO i dag:

1. Leveranse

Tradisjonelt har IT-organisasjonen blitt delt etter den gamle Gartner-modellen «Plan, build and run». Gradvis har bestiller/leverandør-relasjonen endret seg, og i dag er det som regel kontinuerlige tjenesteleveranser i henhold til agile metoder og løpende dialog med kundene.

2. Sourcing

Hvordan skal forskjellige tjenester leveres? Og av hvem? Har man gode prosesser for alle de tre fasene: strategisk sourcing, anskaffelse og leverandørstyring?

3. Porteføljestyring

En moderne CIO må ha gode verktøy for god styring av en portefølje av leveranser for å støtte ønsker og behov i organisasjonen. Hva er prioriteringskriteriene? Og av hvem og hvordan tas beslutningene?

4. Cybersikkerhet

Majoriteten av forretningen foregår nå i digitale kanaler, noe som gjør at næringslivet har et stadig større behov for cybersikkerhet. Dette faller inn under CIO-ens ansvarsområde, og man er derfor avhengig av at denne rollen har en solid kompetanse på dette området.

5. Rådgivning

CIO vil ofte kunne se nye muligheter, og angripe problemer og utfordringer på en annerledes måte, enn andre medlemmer av toppledelsen. Derfor er det naturlig at CIO også fungerer som en rådgiver som kan se mulig bruk av nyere teknologier som IoT, AI, analytics, Big Data etc.

Hvor går skillet mellom CIO og CDO?

Etterhvert som CIO-rollen utvikler seg opplever mange at skillene mellom en Chief Infomation Officer og en Chief Digital Officer (CDO) viskes ut.

– Fordi CIO-ens utvidede ansvarsområde gjør det naturlig å trekke rollen opp i konsernledelsen, kan rollene CIO og CDO smelte litt sammen. Noen velger fremdeles en mer tradisjonell tilnærming, med tydelige skiller mellom de to rollene, men jeg har mer tro på den kombinerte rollen, sier Trygve Langholm i BackerSkeie.

– Det har helt klart skjedd en glidning, selv om dette er forskjellig fra selskap til selskap. CDO-rollen har utviklet seg til å handle mye mer om strategi og forretning, og CIO-en har glidd etter. Fra å ta seg av den daglige IT-driften har også CIO-en nå et ansvar på forretningssiden, og da får vi naturlig nok noen gråsoner mellom de forskjellige lederrollene, tilføyer Tande.

Han påpeker også at det er nettopp her eksperter på lederrekruttering, som BackerSkeie, kommer til sin rett.

– Denne utviklingen er viktig å diskutere med selskaper som oss. Vi har erfaring på tvers av organisasjoner og bransjer, og evner derfor å identifisere foretakets behov slik at vi sammen kan utvikle disse områdene og rollene, understreker han.

Chief Information Officer – en krevende stilling å fylle

Endringene CIO-en har gått gjennom de seneste årene gjør at det for mange kan være svært krevende å finne rett person til rollen.

– Vedkommende må være svært godt opplest og oppdatert på teknologi og trender. De må ha en solid bransjekompetanse, vite hva som er gjort på IT-siden i suksessfulle selskaper og ha en god forståelse for moderne ledelse av IT-virksomhet, presiserer Langholm.

– Dette er et fagområde som endrer seg lynraskt, og utdatert kompetanse og erfaring er lite verdifullt for virksomheten, legger han til.

I tillegg til oppdatert bransjekompetanse krever gjerne mandatet også at kandidaten har de rette kvalitetene når det gjelder personstyring, prosjektvirksomhet og operasjonell virksomhet, samt gode salgs- og forhandlingsevner og et bredt kontaktnett innen bransjen.

– Dette er en ganske komplisert stilling å fylle. På den ene siden skal du ha inn en oppdatert teknolog, og på den andre siden trenger du en dyktig rådgiver, fasilitator, leder og forhandler. Personer som mestrer alle disse områdene er på ingen måte enkle å finne, fastslår Tande.

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et av Norges ledende selskap innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper.

Ved hjelp av vårt utstrakte kontaktnettverk kan vi hjelpe deg med å identifisere, motivere og kvalifisere de beste kandidatene til CIO-rollen for ditt selskap, basert på dine behov, ambisjoner og utfordringer.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Trygve Langholm

Partner og lead IT, telekom og media

Lederinnsikt

Se alle artikler

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.