Et velfungerende styre er nøkkelen til vekst

20. september 2018Skrevet av: BackerSkeie

En undersøkelse McKinsey har utført viser at det er en klar sammenheng mellom styrets effektivitet og selskapets økonomiske resultater. Hvilke elementer er viktig for å sikre et velfungerende styre som leverer gode resultater?

Styreevaluering

Kun 25 % av deltagerne i McKinseys undersøkelse med rundt 1000 respondenter oppgir at de har jevnlige formelle styreevalueringer. Det å evaluere styrets arbeid, styrets sammensetning og kompetanse opp mot resultater er svært viktig for å ha et velfungerende styre. Det er viktig med fortløpende evalueringer for å sikre kontinuerlig forbedring, men det er også viktig med større evalueringsrunder som kan munne ut i noen konkrete tiltak som forbedrer styret videre.

Opplæring av nye styremedlemmer

Det er en vanlig oppfatning at nye styremedlemmer bruker tid på å bli vant og på å prestere i sin nye rolle. McKinseys undersøkelse viser likevel at det kun er hvert fjerde styremedlem som får grundig opplæring. For å kunne bidra i styret er det viktig at alle i styret har visse minimumskunnskaper rundt selskapet, strategien, styrets arbeidsformer og bransjen selskapet opererer i. Det å sikre et grundig opplærings- og introduksjonsprogram for nye styremedlemmer vil kunne gjøre styret mer velfungerende.

Forberedelser og agenda

Undersøkelsen peker også på viktigheten av at styremedlemmene setter av tid til styrearbeid. Styrearbeid er mer enn bare å dukke opp på noen styremøter i året, det må også jobbes mellom møtene. Styremedlemmene må holde seg oppdatert på selskapet og bransjen, og ikke minst sette seg grundig inn i styresakene som ligger til behandling.
Særlig viktig er det for styreleder å sikre en god agenda til hvert møte med de relevante temaer. Her kan det også være nyttig å jevnlig vurdere hvilket fokus styret skal ha. Eksempler på temaer som ofte nedprioriteres, men som jevnlig bør være på agendaen er succession planning for CEO, gjennomgang av selskapets risiko og talentutnyttelse.

Styrerekruttering og succession plan

Styrerekruttering gjennomføres i dag på mange forskjellige måter. Noen benytter seg av eget kontaktnettverk, mens andre ser utenfor egen horisont. Uansett er det viktig at styret har en passende blanding av ulike egenskaper og bakgrunner. Større mangfold gir både et bredere perspektiv og skaffer økt innsikt inn i styrerommet. I dag ser vi også at samfunnet endrer seg raskere, dette stiller også større krav til styret og gjør at spesialkompetanse i styrerommet stadig blir mer nyttig. Dette kan også knyttes opp mot styrets succession plan. Det å ha en egen succession plan for styret, ikke bare på kort sikt, men for flere år fremover viser seg å være viktig ifølge McKinseys undersøkelse. Det er i dag betydelige variasjoner innen styrerekruttering, men undersøkelsen viser at styrer med langsiktig succession plan som sikrer god rekruttering og jevnlig utskiftning i styret også leverer bedre finansielle resultater.

Les mer om undersøkelsen fra McKinsey her.

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.