Et velfungerende styre er nøkkelen til vekst

20. september 2018Skrevet av: BackerSkeie

En undersøkelse McKinsey har utført viser at det er en klar sammenheng mellom styrets effektivitet og selskapets økonomiske resultater. Hvilke elementer er viktig for å sikre et velfungerende styre som leverer gode resultater?

Styreevaluering

Kun 25 % av deltagerne i McKinseys undersøkelse med rundt 1000 respondenter oppgir at de har jevnlige formelle styreevalueringer. Det å evaluere styrets arbeid, styrets sammensetning og kompetanse opp mot resultater er svært viktig for å ha et velfungerende styre. Det er viktig med fortløpende evalueringer for å sikre kontinuerlig forbedring, men det er også viktig med større evalueringsrunder som kan munne ut i noen konkrete tiltak som forbedrer styret videre.

Opplæring av nye styremedlemmer

Det er en vanlig oppfatning at nye styremedlemmer bruker tid på å bli vant og på å prestere i sin nye rolle. McKinseys undersøkelse viser likevel at det kun er hvert fjerde styremedlem som får grundig opplæring. For å kunne bidra i styret er det viktig at alle i styret har visse minimumskunnskaper rundt selskapet, strategien, styrets arbeidsformer og bransjen selskapet opererer i. Det å sikre et grundig opplærings- og introduksjonsprogram for nye styremedlemmer vil kunne gjøre styret mer velfungerende.

Forberedelser og agenda

Undersøkelsen peker også på viktigheten av at styremedlemmene setter av tid til styrearbeid. Styrearbeid er mer enn bare å dukke opp på noen styremøter i året, det må også jobbes mellom møtene. Styremedlemmene må holde seg oppdatert på selskapet og bransjen, og ikke minst sette seg grundig inn i styresakene som ligger til behandling.
Særlig viktig er det for styreleder å sikre en god agenda til hvert møte med de relevante temaer. Her kan det også være nyttig å jevnlig vurdere hvilket fokus styret skal ha. Eksempler på temaer som ofte nedprioriteres, men som jevnlig bør være på agendaen er succession planning for CEO, gjennomgang av selskapets risiko og talentutnyttelse.

Styrerekruttering og succession plan

Styrerekruttering gjennomføres i dag på mange forskjellige måter. Noen benytter seg av eget kontaktnettverk, mens andre ser utenfor egen horisont. Uansett er det viktig at styret har en passende blanding av ulike egenskaper og bakgrunner. Større mangfold gir både et bredere perspektiv og skaffer økt innsikt inn i styrerommet. I dag ser vi også at samfunnet endrer seg raskere, dette stiller også større krav til styret og gjør at spesialkompetanse i styrerommet stadig blir mer nyttig. Dette kan også knyttes opp mot styrets succession plan. Det å ha en egen succession plan for styret, ikke bare på kort sikt, men for flere år fremover viser seg å være viktig ifølge McKinseys undersøkelse. Det er i dag betydelige variasjoner innen styrerekruttering, men undersøkelsen viser at styrer med langsiktig succession plan som sikrer god rekruttering og jevnlig utskiftning i styret også leverer bedre finansielle resultater.

Les mer om undersøkelsen fra McKinsey her.

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.