Når bygg blir bærekraftige

17. oktober 2022Skrevet av: BackerSkeie

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

Rasmus Nord har jobbet som rådgiver og leder i Sweco i over 15 år, og i august overtok han reimene som administrerende direktør for Sweco Norge fra Grete Aspelund. Selskapet jobber inn mot hele bygg- og anleggsbransjen, inkludert infrastruktur og vei, industri, arkitektur, kraftnett og fornybar energiproduksjon – samtlige av dem bransjer med et betydelig klimaavtrykk, og som derfor spiller en viktig rolle i det grønne skiftet.

– Bærekraft har stått høyt på agendaen helt siden jeg begynte å jobbe i denne bransjen, men det er først de siste årene jeg opplever at ting har begynt å skje, raskt og i riktig retning. Det som for ti år siden for det meste var prat, har de siste årene blitt til veldig mye handling, mener Nord.

Han mener bygg- og anleggsbransjen allerede har gjort mange viktige tiltak for å sikre en mer bærekraftig fremtid, og beskriver bærekraftsfokuset som en stigende trend i bransjen.

– Bygg- og anleggsbransjen står for omtrent 15 prosent av de totale utslippene i Norge. I tillegg er bransjen en storforbruker av energi. Bærekraftige bygg har derfor vokst frem som en ren og skjær nødvendighet. Vi må redusere utslipp, ressursforbruk og energiforbruk, og minimere påvirkningen på miljøet. Det påvirker måten vi jobber på i alle prosjektene vi jobber med, sier Sweco Norges administrerende direktør.

– Omstillingen krever enormt mye kompetanse

Nord tror årsaken til at bransjen beveger seg i en mer bærekraftig retning skyldes en kombinasjon av nye myndighetskrav og utbyggernes egne ambisjoner.

– I tillegg ser vi at forbrukerne er en viktig driver, særlig for private aktører i næringslivet. Mange utbyggere i privat sektor ser nå at tydelige og handlekraftige bærekraftsmål er avgjørende for at bygget skal være et attraktivt utleieobjekt, forklarer han.

– Den samme trenden ser vi nå også i boligsektoren, der klima og bærekraft nå har blitt et salgsargument. Det handler ikke lenger kun om pris, beliggenhet og arkitektur, men også om prosjektets klimaambisjoner.

Forbedringer til tross, omstillingen til bærekraftige bygg er et kappløp med tiden. Vi ser nå stadig flere og tydeligere tegn på at våre handlinger påvirker kloden vi bor på.

– Denne omstillingen krever enormt mye kompetanse, og det er jo her Sweco kommer på banen. Vår styrke er kompetansen vi har og som vi skal fortsette å styrke fremover. Kravene fra myndighetene gir oss et solid rammeverk å operere i, men det er bransjen selv som må finne de gode løsningene, bedyrer Nord.

Forbedringspotensial i hele verdikjeden

For selv om bransjen har tatt flere solide grep, påpeker Nord at det fremdeles er et stort forbedringspotensial i alle deler av verdikjeden.

– Det første spørsmålet vi må stille oss selv er: Må vi i det hele tatt bygge nytt? Kan vi gjenbruke eller rehabilitere? Må vi for eksempel bygge helt nye veitraseer eller kan vi bruke eksisterende veikorridorer når nye veiprosjekt skal realiseres? Det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ikke bygger mer nytt enn vi må, fastslår han.

Videre peker Nord på materialbruk, og også her står gjenbruk sentralt.

– Vi må i mye større grad bevege oss mot en sirkulær økonomi. Graden av sirkularitet er altfor lav når det kommer til bygging, og det må endres. Ressursutvinning er altfor krevende, det skaper for høye utslipp og vil til syvende og sist føre til at jorda vår går tom for ressurser, sier han.

– Vi må se hele verdikjeden i et prosjekt, og det hele starter med materialene. Hvordan er disse produsert? Hvilke materialer gir lavest klimaavtrykk? Hvordan kan vi bli klimanøytrale? På dette området skjer det mye akkurat nå, og jeg vet at flere produsenter jobber knallhardt med å gjøre sin produksjon bærekraftig.

Nord viser blant annet til sementprodusenten Norcem som er i gang med å utvikle et karbonfangstanlegg ved Brevik i Porsgrunn.

Må prosjektere for mindre avfall og lavere energiforbruk

Neste fase, fortsetter Sweco Norge-direktøren, er å vurdere hvordan materialene transporteres.

– Transport er en annen av de virkelig store bidragsyterne til klimautslipp. For å begrense dette må vi se på hvilke materialer som er tilgjengelige for oss, og hvordan vi kan velge materialer vi ikke må frakte rundt verden, sier han.

Også byggeplassen i seg selv er en betydelig bidragsyter til utslippene, og Nord understreker at utbyggere må prosjektere på en måte som reduserer mengden avfall i byggeprosessen.

– Deretter må vi se på hvordan vi kan prosjektere bygget for et lavest mulig energiforbruk. Dette er kanskje det området hvor vi har kommet lengst, og hvor vi ser stor utvikling, både i form av tekniske løsninger og smartteknologi. Det skyldes trolig en kombinasjon av høye krav, store ambisjoner og en økonomisk vinn-vinn-situasjon. Vi ser at kostnaden for å produsere såkalte nøytrale bygg eller plusshus ofte hentes inn av det man sparer på for eksempel strøm, poengterer Nord.

– Byggene, og særlig takflatene, har et stort potensial for å produsere strøm, spesielt gjennom solenergi. Her jobbes det kontinuerlig med beregninger, og estimatene varierer fra et ensifret antall terrawattimer og opptil flere titalls. Uansett kan dette utgjøre et stort bidrag til bærekraftige bygg.

Avgjørende å utnytte smarte teknologiske løsninger

Forutsetningen for å lykkes med å skape en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje er teknologisk innovasjon. Smarte teknologiløsninger vil være avgjørende for alt fra elektrifisering av maskinparken til produksjon av grønnere materialer til prosjektering av mer bærekraftige bygg, ifølge Nord.

– Vi har allerede i dag mye smart teknologi som gjør det lettere for oss å ta bærekraftige valg, men vi mangler en felles metodikk, og felles databaser, på tvers av virksomheter for å eksempelvis utnytte materialer fra eksisterende bygg bedre, påpeker han.

– Bærekraft er et komplisert puslespill med mange tverrfaglige hensyn å ta. Derfor velger mange fremdeles det tryggeste og rimeligste, som er å kjøpe nytt fremfor å gjenbruke. For å få start på overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi er vi avhengige av å utnytte data og informasjon bedre i hele verdikjeden. Jeg mener det kan gjøre ombruk mer effektivt, lettere og dermed billigere enn hva det er i dag.

Ønsker konkrete og ambisiøse krav

Nord opplever at alle seriøse aktører i bransjen forstår at bærekraftig prosjektering, klimanøytrale løsninger og begrenset ressursforbruk er forutsetninger for å operere i bransjen i tiden som kommer.

– Dette er viktige drivere i de aller fleste bygg og anleggsprosjekter som gjennomføres nå, og det skulle også bare mangle. Skal vi nå nasjonale mål og målene i Paris-avtalen, og i tillegg løse kraftkrisen Europa nå står i, må dette drives frem uansett, utdyper han.

– Som toppleder må du definitivt henge med på utviklingen for å bli ansett som en seriøs spiller i markedet. Det er et premiss for å overleve i bransjen, og de smarte aktørene ser på dette som en forretningsmulighet.

Sweco Norges administrerende direktør mener alle toppledere bør være tydelige på ambisjonene for prosjekter de går inn i, enten de skal bygge en fabrikk eller leie et lokale.

– Vi som bransje er også opptatt av enda mer konkrete, tydelige og ambisiøse krav fra myndighetene, slik at dette blir nok en driver for en enda raskere utvikling. Jeg er derfor veldig positiv til at EU i løpet av relativt kort tid har greid å få på plass et rammeverk for den nye taksonomien for bærekraftig aktivitet. Alt som bidrar å flytte finansiering i en bærekraftig retning er veldig bra. Så blir det vår oppgave å finne de gode løsningene, avslutter Rasmus Nord.

Ansvarlig rådgiver

Are K. Skeie

Partner og lead bank, finans, forsikring og eiendom

Lederinnsikt

Se alle artikler

Topplederfrokost : «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann»

BackerSkeie startet 2023 med en pangstart og samlet 150 toppledere, fysisk og digitalt, til topplederfrokost med temaet «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann». To av Norges fremste makroøkonomer, Elisabeth Holvik og Jan Ludvig Andreassen, delte tankevekkende innlegg om dagens geopolitiske klima, utsiktene for makroøkonomien i 2023 og hvordan dette vil påvirke norske bedrifter og lederskap.

– Å bygge en solid ledergruppe er øverste prioritet

Som CEO i et IT-konsulentselskap i sterk vekst, gjennomgikk Melissa Mulholland og hennes lederteam en ledergruppe evaluering i regi av BackerSkeie. Resultatet var et bedre bilde av talentene hun hadde rundt seg, og hvilke behov som måtte fylles for enda bedre å realisere ambisiøse mål og en global strategi.

Styrets hovedutfordringer i fornybar energi

Selskapene i fornybar-sektoren står midt i den rivende utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Rollen som styremedlem krever mot, engasjement, orienteringsevne og den rette kompetansen. Usikkerheten særlig om samfunnsutvikling og markeder, er en konstant faktor når det skal fattes beslutninger med ringvirkninger langt utover styrerommets fire vegger.