Lederne blir sittende i kriser

14. mai 2012Skrevet av: BackerSkeie

Når dårlige tider rammer norske børsnoterte bedrifter er det styrelederen som blir skiftet ut, ikke toppsjefen, viser statistikk.

Når krisen rammer skiftes sjefen ut, tror mange. Men statistikk som Soliditet og BackerSkeie har utarbeidet tyder på noe annet. For i kriseåret 2008 ble 23,1 prosent av lederne i norske børsnoterte selskaper skiftet ut. Tallet er langt høyere, på 28,2 prosent i 2010. Det ser ut som om styrene satser på sittende toppleder når krisen er et faktum og at lederne som ikke takler krisen skiftes ut etter ett til to år, tror Cato Backer, partner i BackerSkeie om tallene.

Ulike årsaker

Han viser til at det er mange grunner til at ledere går.

– Noen toppledere går av som følge av manglende tillit i styret, mens andre kanskje ønsker nye utfordringer etter tøffe omstillinger, sier Backer.

– Fusjoner og oppkjøp fører som oftest til at toppsjefen må slutte i minst ett av selskapene. Det fant sted en del oppkjøp og fusjoner i 2008 og 2009, forteller han.

Styret blir byttet

Han tror det kan være en av årsakene til at svært mange styreledere ble skiftet ut i 2008.

– Ved oppkjøp og fusjoner skjer endringer i styresammensetningen ofte nesten umiddelbart. Og så var jo også 2008 et dramatisk år på Oslo Børs.

Han viser til at innføring av kvinnekvote i styrene i allmenaksjeselskaper kan være en annen årsak. Det kan også være at styrene opptrer mer profesjonelt enn før og setter inn krisevante styreledere raskere enn tidligere.

7 år eldre

Målt over hele perioden viser statistikken at styrelederne skiftes ut hyppigere enn toppsjefene. En kan jo anta at kontinuitet og lærekurve er enda viktigere hos toppledere enn hos en styreleder. For hyppig utskifting av styreledere kan likevel være urovekkende, sier Backer. Styrelederne er i snitt 7 år eldre enn toppsjefen.

– Jeg tror ikke alderen på topp toppsjefen betyr så mye for en styreleder og kjenner heller ikke til noen tilfeller hvor alder har vært viktig tema i en slik arbeidsrelasjon. Det er nå også mer vanlig i Norge at toppledere gjerne går av etter en lang karriere for så å utnytte sin kompetanse fra styrelederposisjonen. Det at gjennomsnittsalderen blir høyere er vel et tegn på at toppledertalent ikke går ut på dato og at stadig bedret folkehelse også har nådd våre ledere – enten de er toppledere eller styreledere, forteller Backer.

Erfaring

– Når vi i BackerSkeie skal rekruttere til bedrifter i nedgangstider må rett leder kunne arbeide strategisk, bygge rett kultur og skape strukturer og rammer som skaper grunnlag for ny vekst. Likevel vil vi i slike oppdrag ha spesiell fokus på ledere som har vist at de takler konflikter og vanskelige situasjoner på en god måte, sier Backer.

– Så lenge oljeprisen og verdensøkonomien er rimelig stabil vil fortsatt rundt 25 prosent av alle toppledere og styreledere på Oslo Børs skiftes ut årlig. Dramatiske endringer vil også i fremtiden bety dramatikk på eiersiden på Oslo Børs, med tilhørende utskiftninger av styreledere og tidsforskjøvet utskifting av toppledere, avslutter Cato Backer.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2012. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.