Hvorfor benytte ekstern bistand i styrerekrutteringen?

9. februar 2021Skrevet av: BackerSkeie

I takt med stadig økende krav til styret, øker også kravet til kompetanse og kapasitet for styrets medlemmer. Dermed blir det også vanskeligere å finne rett kandidat til å ta på seg viktige styreverv.

– Vi ser nå at stadig flere, uavhengig av bransjer og eieform, ønsker ekstern bistand for å sikre en god prosess rundt sine styrerekrutteringer og få tilgang til et bredt nettverk med aktuelle styrekandidater, sier partner i BackerSkeie, Rolf Kåre Nilsen.

Ethvert styre har et konkret ansvar om å ivareta både selskapets og aksjonærfellesskapets interesser, og skal utøve deres rolle og deres oppgaver i henhold til retningslinjene definert i Aksjeloven. Styrets funksjon, fokus og arbeidsform kan derimot variere fra selskap til selskap – da særlig i henhold til styrets innflytelse på utvikling og fastsettelse av strategi, samt kontroll over sentrale prosesser i selskapet.

I tråd med flere taktomslag i norsk næringsliv de seneste årene har vi sett en positiv utvikling der styrer på generelt grunnlag er mer aktive, og der utfyllende, helhetlig og relevant kompetanse blir verdsatt i langt større grad enn tidligere.

– Vi opplever at det i dag blir viktigere og viktigere å få på plass et styre som speiler selskapets behov og virksomhet, der styremedlemmer har en helhetlig forståelse for prosesser kombinert med spisskompetanse på viktige fagområder, sier partner i BackerSkeie, Rolf Kåre Nilsen.

Når kravene til styrets medlemmer øker, kreves det mer arbeid, gode prosesser og et bredt nedslagsfelt for å sikre at den beste kandidaten blir innstilt til vervet, og dette gjør at jobben med å finne nye styremedlemmer blir viktigere, og mer krevende enn tidligere. En profesjonell, ekstern aktør kan bistå med spisset kompetanse, økt kapasitet og et bredt utvalg av sterke, uavhengige kandidater til vervet.

Gode prosesser har en merverdi

Valgkomiteer, eiere og eierrepresentanter har ofte hektiske dager og krevende agendaer. Mange opplever nok derfor at de gjerne skulle hatt muligheten for å sette av mer tid til arbeidet med å rekruttere rett kompetanse til styret.

– I tillegg til å være i en tidsklemme, ser vi også at mange oppdragsgivere synes det har en merverdi å ha noen eksterne til å kjøre en skikkelig prosess fra start til slutt. Vi som eksterne rådgivere kan her komme inn og utfordre oppdragsgiver både på prosessen, og ikke minst på faktiske kompetansebehov i styret. En ekstern aktør vil i tillegg ofte kunne ha en mer systematisk tilnærming til ulike kandidatprofiler, samt utprøvde metoder og verktøy for å evaluere kandidater, understreker Nilsen.

Dersom man kun vurderer én eller to kandidater fra eget nettverk er det kanskje ikke noe problem å håndtere prosessen selv. Spørsmålet er da om disse kandidatene faktisk er de som er best egnet til å fatt på styrevervet.

En god styrerekrutteringsprosess krever at man stiller enkelte avgjørende spørsmål:

  • Hva slags kompetanse er det vi ikke har dekket godt nok i dagens styre?
  • I hvilke miljøer finnes denne kompetansen?
  • Hvem besitter den kompetansen og de kvalitetene vi søker?
  • Hvem er best på akkurat dette – i vårt eget nettverk, utenfor vårt nettverk, i Norge eller internasjonalt?
  • Hvem kan tilføre oss en dimensjon vi ikke har i dag?

Med denne tilnærmingen vil kravet både til kapasitet og prosessgjennomføring naturligvis øke betraktelig, men det er også langt større sannsynlighet for at man sitter igjen med den kandidaten som er best egnet for oppgaven, påpeker Nilsen.

Brede nettverk

Gjennom å benytte bistand fra en ekstern aktør med styrerekruttering som sitt kompetanseområde, vil man få tilgang til et helt nytt nettverk av dyktige styrekandidater.

Dette bidrar til et større utvalg av kandidater, og større bredde i søket og kan være avgjørende for å finne den beste kandidaten, i en tid der styret ofte skal ha en annerledes og bredere kompetansesammensetning enn hva man er vant til fra tidligere. Teknologiske fremskritt, strukturelle endringer i markedet, kjøpemønster og konkurransebildet byr på både trusler og muligheter. For å gripe mulighetene som dukker opp er selskapet avhengig av å ha de rette personene i alle ledd av organisasjonen – styret inkludert.

– Effektivt styrearbeid i dagens marked krever et kompetansemangfold i styret, og at styremedlemmene forstår og behersker alle aspekter av hele verdikjeden. Da må man kanskje se litt utover det vante landskap for å finne den beste kandidaten, sier Nilsen.

– For en byggevarehandel med vekstambisjoner og ønske om å utforske nye muligheter, kan det godt tenkes at en guru fra dagligvarehandelen, med god kjennskap til den digitale kundereisen, markedsføring og fordelsprogrammer, er et bedre alternativ enn en kandidat utelukkende med bakgrunn fra egen bransje, eksemplifiserer han.

Uavhengighet

Det å bruke ekstern bistand og lete etter nye styremedlemmer utenfor eiernes eget nettverk kan også styrke styrets uavhengighet.

– Styremedlemmer i eiers nettverk kan noen ganger, bevisst eller ubevisst handle annerledes, eller oppfattes av andre å være sterkere knyttet til en eier eller eiergruppering. For å sikre et profesjonelt og uavhengig styre lønner det seg ofte å lete utenfor eget nettverk, etter kvalifiserte kandidater uten etablerte bånd til selskapet eller enkelte aksjonærer, sier Nilsen.

– Man må huske at et styremedlem har ansvar for selskapet i sin helhet. Derfor vil det alltid være til selskapets beste å sikre at styret er uavhengig av større eller mindre aksjonærinteresser og grupperinger. Denne profesjonaliteten er viktig å opprettholde for å sikre at styret alltid handler på vegne av, og til det beste for, hele aksjonærfellesskapet, avslutter Nilsen.

 

Om Backer Skeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring innen rekruttering av fremragende styreledere og -medlemmer til norske og internasjonale selskaper.

Vi kan bistå med bred kompetanse og god kjennskap til markedet av aktuelle styrekandidater som vi bruker aktivt for å få finne de beste til hvert enkelt styreverv.

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.