Hva kjennetegner en moderne CFO?

22. mars 2022Skrevet av: BackerSkeie

Fra en litt bortgjemt rolle et sted i lederhierarkiet har CFO-en vokst frem som en av selskapets viktigste ressurser. Et større fokus på vekst og verdiskapning byr på mange muligheter, men stiller også høyere krav til personen som skal fylle den sentrale rollen.

“Den virkelige CFO-rollen er å se helheten. Du er kanskje den eneste i selskapet som sitter i så mange ulike møtefora, og det gir deg en helt unik mulighet til å se denne helheten, og være en god rådgiver for CEO, øvrige medlemmer av toppledergruppen og eierne.”

CFO-rollen har gjennomgått en betydelig utvikling i løpet av det siste tiåret. Den tradisjonelle finansdirektøren, som produserte resultatrapporter og leverte analyser, tilhører fortiden. I en forretningsverden der selskapene styrer etter tallene i enda større grad enn tidligere – og der alt som kan måles skal måles – har den moderne CFO i dag en langt mer sentral rolle i organisasjonen.

– I dag handler alt om å identifisere vekstområder og skape verdi, og uansett hvor mye du prøver å vri deg unna havner du da alltid tilbake i finans. Det er når kapitalen flytter seg at det begynner å skje ting. Derfor har også CFO-rollen blitt mer sentral, påpeker Gyrid Skalleberg Ingerø, EVP & Group CFO i Kongsberg Gruppen.

I løpet av en finanskarriere som strekker seg godt over tre tiår har Ingerø vært med på CFO-rollens utvikling, og hun har gjort seg mange verdifulle erfaringer på veien.

Hun trekker frem god psyke, stor arbeidskapasitet og tilgjengelighet 24/7 som viktige egenskaper for enhver CFO i dagens moderne forretningslandskap. Foruten å ha kontroll på tall og analyser må du også være en god diskusjonspartner, og en enda bedre problemløser.

– Som CFO i dag møter du på alle slags problemstillinger, og du må kunne slå armene rundt bredden av dem. Du må være en sterk leder, og du må ha evnene til å forstå hvilken retning selskapet er på vei i, til å guide organisasjonen i riktig retning og til å støtte CEO for å skape nok engasjement til å snu dersom retningen er feil, fastslår hun.

Den virkelige CFO-rollen

CFO-ens rolle defineres delvis av selskapets størrelse, og i et lite selskap har man ofte ansvar for mange roller selv og blir som en økonomisjef som svarer på alt. I større selskaper er det behov for egne funksjoner med spesialkompetanse innenfor hvert område. Typiske områder utover rapportering som ligger under CFO i større selskaper er internbank, skatt, investor relations, analyse, risiko, bærekraft, IT, compliance, eiendom og M&A.

Selv i de større selskapene er CFO involvert i fleste aspekter av forretningen, og Ingerø trekker frem tilgangen på informasjon som en av CFO-ens største fordeler. Det er CFO som sitter i alle møter, fra rapporteringsmøter, styringsgrupper, ledermøter og styremøter.

– Det gjør at en CFO, i like stor grad som en CEO, kan følge utviklingen, se mønstre og hvor og hvordan ting går, sier hun.

– Den virkelige CFO-rollen er å se helheten. Du er kanskje den eneste i selskapet som sitter i så mange ulike møtefora, og det gir deg en helt unik mulighet til å se denne helheten, og være en god rådgiver for CEO, øvrige medlemmer av toppledergruppen og eierne.

– Symbiosen mellom CFO og CEO er avgjørende

En CFO er CEO-ens høyre hånd og nærmeste allierte. Et godt samarbeid mellom disse to lederne er derfor viktig for enhver organisasjon.

– Som investor i et børsnotert selskap er du avhengig av at ledelsen leverer, og som regel er det CEO og CFO du møter. Det er selvsagt viktig at de har et godt lederteam bak og rundt seg, men symbiosen mellom disse to rollene er helt avgjørende. God stemning og godt samarbeid smitter over, og de ledergruppene som samarbeider godt leverer som regel også bedre resultater, utdyper hun.

Ingerø mener et godt samarbeid mellom CEO og CFO innebærer at de er enige om selskapets retning, at de arbeider godt sammen, kjenner hverandres oppgaver, deler på byrdene og at de kan angripe viktige problemstillinger fra litt ulike vinkler.

– Men selv om godt samarbeid er viktig må man også ha god nok tillit til hverandre til at man kan dele seg litt. Man får til mer sammen enn alene, og samtidig rekker man mer når man er to enn når man er én.

– Hvis du ikke henger med på hva som skjer, da sliter du

Når Ingerø angriper CFO-rollen ser hun på sine ansvarsområder og oppgaver fra ulike perspektiver.

Fra et eierperspektiv er en CFOs oppgave, i samarbeid med resten av ledergruppen, å forvalte selskapet og skape verdier for eierne. Ingerø peker til tre viktige ansvarsområder en CFO må mestre for å utøve sin rolle i et eierperspektiv:

  1. Du må tilegne deg styrets tillit til at du har en optimal struktur, gjennom korrekt rapportering og tydelige og enkle budskap til eierne.
  2. Du må ha kontroll på tallene og den teknologiske utviklingen.
  3. Du må være i forkant av retningslinjer og reguleringer.

– Hvis du ikke henger med på utviklingen innen teknologi og reguleringer blir du veldig fort parkert, og det kan raskt bli veldig dyrt, advarer Ingerø.

Hun eksemplifiserer dette ved å vise til det siste nye av året som er innføringen av ESEF (European Single Electronic Format), et elektronisk rapporteringsformat som gjør årsrapporter maskinlesbare.

– Det er helt nytt, og stiller krav til alle børsnoterte selskaper om å rapportere inn sine tall i det europeiske systemet. Formålet er at investorer skal kunne hente ut data og sammenligne selskaper på tvers av landegrenser. Dersom du ikke var forberedt på dette systemet, eller ikke henger med på hva som skjer innenfor taksonomi og bærekraft, da sliter du, sier hun.

Tre ansvarsområder fra et investeringsperspektiv

Også fra et investeringsperspektiv deler Ingerø en CFOs oppgaver inn i tre hoveddeler:

– For det første må du ha evnen til å prioritere ting opp mot hverandre. Du har ikke råd til å investere i alt du ønsker, og det vil alltid være en kamp om pengene. Det sies at det alltid er penger til gode prosjekter, men det finnes selvsagt en grense. Noen prosjekter vil alltid være mer verdifulle enn andre, og som CFO er det viktig å ha et system på plass for å identifisere disse, sier hun.

– For det andre må du evne å sikre finansieringen til å gjennomføre planer. Det vil som regel alltid være begrenset med penger totalt sett, og derfor er det viktig med god kontroll på finansene. Det er også viktig med en optimal skattestruktur. Mange bommer nettopp fordi de ikke har tenkt på skatten, fortsetter Ingerø.

– For det tredje må du klare å måle og forstå anvendelsen av avkastningen som genereres. Skal pengene reinvesteres, eller skal de deles ut til eierne? Dette er hele tiden en avveining, understreker hun.

– Du må se hele verdikjeden

En nøkkelfrase for Ingerø i hennes posisjon som CFO er “performance management”, eller resultatstyring på godt norsk – en prosess som skal sikre at beslutninger som tas fører selskapet i den retningen man ønsker.

– Som CFO må du se hele verdikjeden, ha respekt for driverne i selskap og forstå hva det er som skaper verdi over tid. Uten et system for å ta sikre beslutninger vil ikke de ansatte i selskapet vite hva de skal gjøre, og vil fortsette i samme spor som før. God “performance management” er avgjørende for å drive forretningene i riktig retning. Hvis ikke du forstår de verdiskapende driverne vil du fortsette å skru og trykke på feil knapper, mener Ingerø.

De første utfordringene hun møtte da hun kom inn som CFO i Kongsberg Gruppen for 4,5 år siden var å identifisere disse driverne, utfordre den satte strukturen i konsernet, og bidra sammen med ledergruppen til å få hele organisasjonen til å dra i samme retning.

– Noe av det første vi gjorde var å se til sammenlignbare selskaper og spørre hva de gjør som er årsaken til at de klarer å levere bedre marginer enn oss. Ved å se på hva andre gjorde annerledes, og hvordan de løste ting, fant vi mange områder der vi kunne forbedre oss, og greide å løfte våre egne verdier, forteller CFOen.

Det ga seg også til kjenne i konsernets omsetning. Da Ingerø kom inn i organisasjonen i 2017 omsatte Kongsberg Gruppen for om lag 14 milliarder kroner. Resultatet for 2021 viser at dette tallet nærmest har doblet seg, til 27,5 milliarder. Av veksten på 13,5 milliarder er ca. 7,5 milliarder oppkjøp og 5 milliarder organisk vekst.

– Kongsberg Gruppen er et fantastisk teknologikonglomerat, og det har vært en morsom reise å være en del av, avslutter Gyrid Skalleberg Ingerø.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Lederinnsikt

Se alle artikler

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.